ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๐ – กันยายน ๒๕๓๑

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายเทปต้นฉบับบันทึกภาพการบรรเลงเพลงพระราช นิพนธ์
วันที่เหตุการณ์ : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๐
สถานที่ : ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
รายละเอียด : พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมาซาโตะ คาวาฮารา ประธานบริษัทกระจายเสียงแห่งประเทศ ญี่ปุ่น (เอ็น เอช เค) พร้อมด้วย นายอาคิทาเน คิอุชิ เอกอัครราช   ทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายเทปต้นฉบับบันทึกภาพการบรรเลงเพลงพระราช นิพนธ์  โดยวงดุริยาค์  เอ็น เอช เค  ณ  พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :