ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๓ – กันยายน ๒๕๓๔

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ
วันที่เหตุการณ์ : ๑๘ มกราคม ๒๕๓๔
สถานที่ : ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวั
รายละเอียด : พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสภามหาวิทยาลัยต่างๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :