ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๓๗ – กันยายน ๒๕๓๘

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายรางวัลทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
วันที่เหตุการณ์ : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๘
สถานที่ : ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน
รายละเอียด : ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ สมะลาภา ปลัด กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานแนวพระราชดำริ ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนี
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :