ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๐ – กันยายน ๒๕๔๑

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
วันที่เหตุการณ์ : ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
สถานที่ : ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
รายละเอียด : เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา นำประธานวุฒิสภา ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้นำฝ่ายค้านนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป
หมายเหตุ :
แบ่งปัน :