ภาพพระราชกรณียกิจ ตุลาคม ๒๕๔๕ – กันยายน ๒๕๔๖

พระนาม : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาส : ถวายพระราชสาส์น ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
วันที่เหตุการณ์ : ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
สถานที่ : ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
รายละเอียด : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำ นายฮอร์ นัมฮอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะผู้แทนพิเศษของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสาส์น ของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
หมายเหตุ : ในโอกาสเดียวกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชสาส์นตอบ สมเด็จพระนโรดม สีหนุ แก่นายฮอร์ นัมฮอง ด้วย
แบ่งปัน :