หน้าแรก
help_project1.php
หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สำนักราชเลขาธิการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เนื่องจากการเสด็จ ฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีต โครงการนี้จะทำให้ราษฎรได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ยังทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ทำให้ความรู้สึกห่างเหินระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ลดน้อยลง จึงจัดให้มีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือโดยพิจารณาจากฎีกาที่ราษฎรทูลเกล้า ฯ ถวาย และสำนักราชเลขาธิการทำการตรวจสอบข้อมูลนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาแก่ราษฎรนั้น ๆ ในโอกาสเดียวกัน จะมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย รวมทั้ง การนำพระมหากรุณาไปมอบแก่หน่วยงานราชการ 

ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน

ดูทั้งหมด

ผู้ฏีกาที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ

ดูทั้งหมด