หน้าแรก

หลักการและเหตุผล

๑.หลักการและเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สำนักราชเลขาธิการดำเนินการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เนื่องจากการเสด็จ ฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่สามารถทำได้เหมือนในอดีต โครงการนี้จะทำให้ราษฎรได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ที่ยังทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ทำให้ความรู้สึกห่างเหินระหว่างราษฎรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ลดน้อยลง จึงจัดให้มีโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพิจารณาจากฎีกาที่ราษฎรทูลเกล้า ฯ ถวาย และสำนักราชเลขาธิการทำการตรวจสอบข้อมูลนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาแก่ราษฎรนั้น ๆ  ในโอกาสเดียวกัน จะมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับราษฎรในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย รวมทั้ง การนำพระมหากรุณาไปมอบแก่หน่วยงานราชการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ จะมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎรมาเป็นเวลานาน

          ในการจัดโครงการพระราชทานความช่วยเหลือจะได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยมีรูปแบบการจัดพิธีที่เรียบง่ายแต่สมพระเกียรติ และมีหน่วยงานที่มอบความช่วยเหลือถวายพระราชกุศล ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม สำนักงานอัยการสูงสุดจัดเจ้าหน้าที่เผยแพร่ความรู้

และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ราษฎร และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินและเผยแพร่พระมหากรุณาในการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานทุกครั้ง สำนักราชเลขาธิการจะจัดทำรายงานเพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงทราบ

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อให้ราษฎรเกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และรับรู้ว่ายังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของพสกนิกรอยู่ตลอดเวลา
๒.๒. เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒.๓. เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร
๒.๔. เพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักราชเลขาธิการเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. แนวทางการดำเนินงาน
๓.๑. เมื่อราษฎรทูลเกล้า ฯ ถวายฎีกา สำนักราชเลขาธิการจะกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูล และนำความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณา เมื่อมีพระราชกระแสประการใด จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนองพระราชกระแสโดยเร็ว และจะจัดโครงการพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ต่อไป
๓.๒. ในการจัดพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ จะมีการติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความกราบบังคมทูล
๓.๓ สำนักราชเลขาธิการจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก่อนกำหนด เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสเตรียมตัวและเข้าถึงการบริการของหน่วยงานต่าง ๆ  นอกจากนี้ จะประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น