หน้าแรก

วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรบ่อพักน้ำของโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ซึ่งเก็บกักน้ำจากฝายเพื่อจะส่งต่อไปยังพื้นที่แปลงเพาะปลูก ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย