หน้าแรก

โครงการลานกีฬาพัฒน์

ประวัติความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุก ๆ ด้านตลอดมา ทรงคำนึงถึงการพัฒนาบุคคล และชุมชนให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี สำนักราชเลขาธิการ….

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

สำนักราชเลขาธิการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของ โครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” สามารถถวายงานสนอง …

สถานที่ตั้งโครงการ

สำนักราชเลขาธิการ เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ฯ…

กิจกรรมและข่าวสาร