หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

คำอธิบายสัญลักษณ์
๑. สัญลักษณ์ของโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” เป็นรูปเทวดา ในอิริยาบถกำลังส่งลูกบอล
๒. ตัวอักษรคำว่า “ลานกีฬาพัฒน์” เป็นตัวอักษรไทยย่อ ซึ่งมีลักษณะงดงามวิจิตรเหมือนลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย

โครงการลานกีฬาพัฒน์
๑.  หลักการและเหตุผล
              พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุก ๆ ด้านตลอดมา ทรงคำนึงถึงการพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี สำนักราชเลขาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งคือ การมุ่งปฏิบัติงานถวายสนองพระราชประสงค์ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรเพื่อสนองพระราชประสงค์นี้ จึงจัดให้มีโครงการก่อสร้างลานกีฬาสำหรับประชาชนชื่อ “โครงการลานกีฬาพัฒน์” อันหมายถึง “ลานกีฬาเพื่อความเจริญ” ดำเนินการสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมการสันทนาการการกีฬา การพัฒนาชุมชน และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนอย่างยั่งยืน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่อง

๒.  วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อดำเนินการจัดสร้างลานกีฬาและกิจกรรมสันทนาการอเนกประสงค์ในชุมชนที่ขาดโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒ เพื่อจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมอบลานกีฬาพระราชทานแก่ชุมชน
๒.๓ เพื่อสนองและสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาบุคคลและชุมชน

๓.  แนวทางการดำเนินงาน
๓.๑ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองพื้นที่
๓.๒ สำรวจความต้องการของชุมชนโดยสร้างการมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าที่สำนักราชเลขาธิการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ออกแบบลานกีฬาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สื่อถึงเป้าหมายของโครงการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน
๓.๔ ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการก่อสร้างลานกีฬา
๓.๕ จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มโครงการจนโครงการแล้วเสร็จ
๓.๖ จัดพิธีมอบลานกีฬาพระราชทานให้แก่ชุมชน และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป

๔. แนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้าง “ลานกีฬาพัฒน์” คณะทำงานโครงการ ฯ รับแนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้าง “ลานกีฬาพัฒน์” จากคณะที่ปรึกษาโครงการ ฯ ประกอบด้วยราชเลขาธิการ และรองราชเลขาธิการ (นายวุฒิ สุมิตร) สามารถสรุปแนวทางการดำเนินงานในการก่อสร้าง “ลานกีฬาพัฒน์” ได้ดังนี้

๔.๑ มีความหลากหลายของประเภทกีฬา
๔.๒ ตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย
๔.๓ มีพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด
๔.๔ อุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องให้ใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย
๔.๕ มีเอกลักษณ์เป็นอาคารทรงเรือใบ และในลานกีฬามีหอเกียรติยศ โดยประกอบด้วยนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการกีฬา และประวัติบุคคลสำคัญทางการกีฬาของประเทศไทย
๔.๖ สิ่งปลูกสร้างจะเน้นความเรียบง่าย การออกแบบลานกีฬาเป็นปูนดิบ ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา
๔.๗ มีพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ และคนพิการ เช่น กีฬาในร่ม ฯลฯ
๔.๘ สามารถให้ชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมอื่นของชุมชนได้
๔.๙ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ความรู้ในการบริหารจัดการลานกีฬา
๔.๑๐ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา ให้ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้องต่อไป

๕. การประสานชุมชน จากการประชุมคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการลานกีฬาพัฒน์ จึงเริ่มทำความรู้จักกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะ ๆ เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน และเพื่อสำรวจความต้องการ ตลอดจนประเมินผล การติดตามผล การตอบรับของคนในชุมชนจากการก่อสร้างลานกีฬาพัฒน์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ การสร้างการรับรู้แก่ชุมชน โดยเข้าพบผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และพบปะกับสมาชิกในชุมชน
๕.๒ การประชาคมเพื่อทราบความต้องการของชุมชน โดยการประชุมและตอบแบบสอบถาม
๕.๓ สร้างการมีส่วนร่วม อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
๕.๔ การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการการก่อสร้างลานกีฬา ณ บริเวณพื้นที่เป้าหมาย

๖. การประสานหน่วยงานต่าง ๆ ลำดับการประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สามารถแสดงลำดับได้ดังนี้
๖.๑) การกำหนดพื้นที่โครงการ
๖.๒) การออกแบบลานกีฬาโดยสถาปนิกของกรุงเทพมหานคร
๖.๓) งบประมาณก่อสร้างลานกีฬาพัฒน์
๖.๔) การจัดตั้ง “กองทุนลานกีฬาพัฒน์”