หน้าแรก

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

logo007

logo0133

logo005

logo001

logo008

logo009

logo10

logo04

logo006

logo012

logo03

logo02

scb

bem

scg

deves

pttep

ptt

หน่วยงานที่ร่วมโครงการลานกีฬาพัฒน์

สำนักราชเลขาธิการได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” สามารถถวายงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้เกิดความร่วมมือของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักราชเลขาธิการ จึงเชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ฯ ดังนี้

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

• สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
• กรุงเทพมหานคร
• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
• กรมโยธาธิการและผังเมือง
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
• การเคหะแห่งชาติ
• กรมธนารักษ์
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
• การกีฬาแห่งประเทศไทย
• การประปานครหลวง
• การไฟฟ้านครหลวง
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานภาคีที่ให้การสนับสนุน

• สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สถาบันอาศรมศิลป์
• บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด
• บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทย สปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด
• คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)