วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรบ่อน้ำซับและบริเวณบ้านพักของสมาชิกโครงการ ฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซูซานตามพระราชดำริ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินปิดกั้นห้วยซูซาน เพื่อเก็บกักน้ำสำหรับส่งไปยังพื้นที่เพาะปลูกในเขตสะเมิงเหนือ ๕๐๐ ไร่เศษ