วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ และเจ้าหน้าที่กิ่งอำเภอสุคิริน เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมและการทำมาหาเลี้ยงชีพของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ฯ กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส