วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระแสพระราชดำรัสกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการปลูกสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการชลประทานตามพระราชดำริ และโครงการปลูกสวนป่า ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่