วันนี้ใน พ.ศ. นั้น

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2519

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี